SETECHS.,.JSC thí nghiệm hiệu chỉnh tín hiệu SCADA trạm 220KV Đình Vũ & 220KV Đồng Hòa, Hải Phòng

Chi tiết dự án