SETECHS.,JSC Thí nghiệm kiểm tra phóng điện cục bộ tại trạm 110 kV Ngân Long, Móng Cái, Quảng Ninh

Chi tiết dự án